Privacy Policy

Chinees Spec. Rest. Kwong Chow hecht veel waarde aan de bescherming van Uw persoonsgegevens.

In de privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan me persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om Uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.   Kwong Chow houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

– Verwerking van Uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om Uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van Uw rechten omtrent Uw persoonsgegevens, U hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mocht U Uw persoonsgegevens willen laten wissen, laat het me dan z.s.m. weten.

Met vriendelijke groet,

Chinees Specialiteiten Rest. Kwong Chow

Marktplein 1

6942 AA. Didam

0316*223355